GDPR

EYE OPENER S, o.z., Pražská 3, 811 04 Bratislava, IČO: 51210240

ako prevádzkovateľ, poskytuje za účelom dodržiavania spravodlivosti a transparentnosti voči dotknutým osobám toto oboznámenie dotknutej osoby o spracovaním osobných údajov podľa článkov 13. a14. Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) a § 19 Zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov pod názvom

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Účel spracúvania osobných údajov v Evidencii účtovných a daňových dokladov:

V rámci činnosti dochádza ku spracúvaniu osobných údajov pri spracovaní účtovných dokladov a agendy spojenej s jej spracovaním

Okruh dotknutých osôb: fyzické osoby – klienti, zamestnanci

Zoznam osobných údajov: meno, priezvisko, titul, adresa trvalého pobytu, adresa prechodného pobytu, telefónne číslo, e-mailová adresa, dátum narodenia, druh a číslo dokladu totožnosti, podpis, číslo bankového účtu fyzickej osoby

Právny základ spracúvania osobných údajov: zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov, zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov

Kategórie príjemcov: sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne, daňový úrad a subjekty, ktorým osobitný predpis zveruje právomoc rozhodovať o právach a povinnostiach fyzických osôb (napr. súdy).

Prenos osobných údajov do tretích krajín sa nerealizuje.

Lehoty na vymazanie osobných údajov: 15 rokov

Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania sa neuskutočňuje.

z dôvodu dodržiavania zásady minimalizácie sú všetky Vami poskytnuté osobné údaje nevyhnutnou zákonnou požiadavkou pre naplnenie účelu ich spracúvania.

Účel spracúvania osobných údajov v Evidencii došlej a odoslanej pošty a v správe registratúry:

V rámci činnosti dochádza ku spracúvaniu osobných údajov pri evidencii došlej a odoslanej posty a úkony spojené so správou registratúry

Okruh dotknutých osôb: fyzické osoby – adresáti, zamestnanci

Zoznam osobných údajov: meno, priezvisko, titul, adresa, názov organizácie, pracovné zaradenie, e-mailová adresa, predmet a obsah pošty

Právny základ spracúvania osobných údajov: Zákon č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Kategórie príjemcov: subjekty, ktorým osobitný predpis zveruje právomoc rozhodovať o právach a povinnostiach fyzických osôb (napr. súdy).

Prenos osobných údajov do tretích krajín sa nerealizuje.

Lehoty na vymazanie osobných údajov: bežná korešpondencia – 3 roky, registratúrny denník 10 rokov

Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania sa neuskutočňuje.

z dôvodu dodržiavania zásady minimalizácie sú všetky Vami poskytnuté osobné údaje nevyhnutnou zákonnou požiadavkou pre naplnenie účelu ich spracúvania.

Účel spracúvania osobných údajov v evidencii uchádzačov o zamestnanie:

V rámci činnosti dochádza ku spracúvaniu osobných údajov pri evidencii uchádzačov o zamestnanie

Okruh dotknutých osôb: Fyzické osoby – uchádzači o zamestnanie

Zoznam osobných údajov: meno, priezvisko, titul, trvalý pobyt, prechodný pobyt, dátum narodenia, telefónne číslo, vzdelanie, prax, e-mailová adresa, ďalšie údaje v rozsahu životopisu, motivačného listu a žiadosti o zamestnanie

Právny základ spracúvania osobných údajov: súhlas dotknutej osoby

Kategórie príjemcov: Údaje sa neposkytujú iným osobám.

Prenos osobných údajov do tretích krajín sa nerealizuje.

Lehoty na vymazanie osobných údajov: po dobu trvania súhlasu so spracovaním osobných údajov, nie však dlhšie ako jeden rok

Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania sa neuskutočňuje.

Účel spracúvania osobných údajov v Evidencii odborných školení / workshopov “OTVOR OČI”:

V rámci činnosti dochádza ku spracúvaniu osobných údajov za účelom organizovania odborných školení mentálneho koučingu a životného štýlu

Okruh dotknutých osôb: fyzické osoby – účastníci školení

Zoznam osobných údajov: Meno, priezvisko, adresa, telefón, mail, pracovisko, vek, pohlavie

Právny základ spracúvania osobných údajov: Zmluva (Prihláška, Prezenčná listina)

Kategórie príjemcov: športovci, manažéri, pacienti.
Ubytovacie zariadenie (v rozsahu meno a priezvisko) – Zmluva, subjekty, ktorým osobitný predpis zveruje právomoc rozhodovať o právach a povinnostiach fyzických osôb (napr. súdy).

Prenos osobných údajov do tretích krajín sa nerealizuje.

Lehoty na vymazanie osobných údajov: 15 rokov

Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania sa neuskutočňuje.

z dôvodu dodržiavania zásady minimalizácie sú všetky Vami poskytnuté osobné údaje nevyhnutnou požiadavkou pre naplnenie účelu ich spracúvania.

Účel spracúvania osobných údajov v Evidencii odborných školení psychológov:

V rámci činnosti dochádza ku spracúvaniu osobných údajov za účelom organizovania odborných školení pre verejnosť

Okruh dotknutých osôb: fyzické osoby – účastníci školení

Zoznam osobných údajov: Meno, priezvisko, adresa, telefón, mail, pracovisko, vek, pohlavie

Právny základ spracúvania osobných údajov: Zmluva (Prihláška, Prezenčná listina)

Kategórie príjemcov: verejnosť, Ubytovacie zariadenie (v rozsahu meno a priezvisko) – Zmluva, subjekty, ktorým osobitný predpis zveruje právomoc rozhodovať o právach a povinnostiach fyzických osôb (napr. súdy).

Prenos osobných údajov do tretích krajín sa nerealizuje.

Lehoty na vymazanie osobných údajov: 15 rokov

Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania sa neuskutočňuje.

z dôvodu dodržiavania zásady minimalizácie sú všetky Vami poskytnuté osobné údaje nevyhnutnou požiadavkou pre naplnenie účelu ich spracúvania.

Účel spracúvania osobných údajov v Evidencii workshopov o mentálnom koučingu a životnom štýle pre študentov

V rámci činnosti dochádza ku spracúvaniu osobných údajov za účelom organizovania workshopov – výchovy pre študentov

Okruh dotknutých osôb: fyzické osoby – účastníci školení

Zoznam osobných údajov: Meno, priezvisko, podpis, názov školy, adresa, email, vek, pohlavie

Právny základ spracúvania osobných údajov: Zmluva (Prihláška, Prezenčná listina)
P
Kategórie príjemcov: Údaje sa neposkytujú iným osobám

Prenos osobných údajov do tretích krajín sa nerealizuje.

Lehoty na vymazanie osobných údajov: 15 rokov

Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania sa neuskutočňuje.

z dôvodu dodržiavania zásady minimalizácie sú všetky Vami poskytnuté osobné údaje nevyhnutnou zmluvnou požiadavkou pre naplnenie účelu ich spracúvania.

Účel spracúvania osobných údajov v Evidencii účastníkov rekondičných pobytov

V rámci činnosti dochádza ku spracúvaniu osobných údajov za účelom evidencie klientov, ktorí sa prihlásia na rekondičný pobyt

Okruh dotknutých osôb: fyzické osoby – účastníci rekondičných pobytov

Zoznam osobných údajov: Meno a priezvisko, bydlisko, dátum narodenia, telefónne číslo, e-mail, vek, pohlavie

Právny základ spracúvania osobných údajov: Zmluva (Prihláška, Prezenčná listina)

Kategórie príjemcov: Ubytovacie zariadenie (v rozsahu meno a priezvisko ) – Zmluva

Prenos osobných údajov do tretích krajín sa nerealizuje.

Lehoty na vymazanie osobných údajov: 15 rokov

Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania sa neuskutočňuje.

z dôvodu dodržiavania zásady minimalizácie sú všetky Vami poskytnuté osobné údaje nevyhnutnou zmluvnou požiadavkou pre naplnenie účelu ich spracúvania.

Účel spracúvania osobných údajov v Evidencii členskej základne

V rámci činnosti dochádza ku spracúvaniu osobných údajov za účelom evidencie členov občianskeho združenia

Okruh dotknutých osôb: fyzické osoby – členovia občianskeho združenia

Zoznam osobných údajov: meno a priezvisko, bydlisko, číslo OP, email, telefónne číslo

Právny základ spracúvania osobných údajov: Stanovy občianskeho združenia EYE OPENER S, o.z.

Kategórie príjemcov: Údaje sa neposkytujú iným osobám

Prenos osobných údajov do tretích krajín sa nerealizuje.

Lehoty na vymazanie osobných údajov: 15 rokov

Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania sa neuskutočňuje.

z dôvodu dodržiavania zásady minimalizácie sú všetky Vami poskytnuté osobné údaje nevyhnutnou zákonnou požiadavkou pre naplnenie účelu ich spracúvania.

Účel spracúvania osobných údajov v Evidencii ubytovaných zákonných zástupcov:

V rámci činnosti dochádza ku spracúvaniu osobných údajov za účelom evidencie ubytovania zákonných zástupcov detí

Okruh dotknutých osôb: fyzické osoby – ubytovaní zákonní zástupcovia

Zoznam osobných údajov: Meno a priezvisko, adresa, rodné číslo, číslo OP, telefónne číslo, email

Právny základ spracúvania osobných údajov: Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov, Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve

Kategórie príjemcov: Daňový úrad – Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, Subjekty, ktorým osobitný predpis zveruje právomoc rozhodovať o právach a povinnostiach fyzických osôb (napr. súdy).

Prenos osobných údajov do tretích krajín sa nerealizuje.

Lehoty na vymazanie osobných údajov: 15 rokov

Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania sa neuskutočňuje.

z dôvodu dodržiavania zásady minimalizácie sú všetky Vami poskytnuté osobné údaje nevyhnutnou zákonnou požiadavkou pre naplnenie účelu ich spracúvania

Účel spracúvania osobných údajov v Evidencii klientov na účely poskytnutia finančnej pomoci:

V rámci činnosti dochádza ku spracúvaniu osobných údajov za účelom evidencie žiadateľov zo sociálne slabších rodín o jednorazový finančný príspevok

Okruh dotknutých osôb: fyzické osoby – žiadateľ finančného príspevku, zákonní zástupcovia

Zoznam osobných údajov: Meno a priezvisko žiadateľa, bydlisko, dátum narodenia, rodinný stav, počet detí, kontakt, číslo účtu, lekársky nález, potvrdenie o príjme všetkých členov spoločnej domácnosti, kópie výdavkov na bývanie, potvrdenie o spoločne žijúcich osobách v domácnosti

Právny základ spracúvania osobných údajov: Zmluva – žiadosť o poskytnutie finančnej pomoci

Kategórie príjemcov: Subjekty, ktorým osobitný predpis zveruje právomoc rozhodovať o právach a povinnostiach fyzických osôb (napr. súdy), Kancelária prezidenta SR ( v rozsahu meno, priezvisko, adresa, vek, kontakt, číslo účtu, krátky popis rodinnej situácie a diagnózy) – súhlas dotknutej osoby

Prenos osobných údajov do tretích krajín sa nerealizuje.

Lehoty na vymazanie osobných údajov: 15 rokov

Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania sa neuskutočňuje.

z dôvodu dodržiavania zásady minimalizácie sú všetky Vami poskytnuté osobné údaje nevyhnutnou zmluvnou požiadavkou pre naplnenie účelu ich spracúvania

Účel spracúvania osobných údajov v Evidencii dobrovoľníkov:

V rámci činnosti dochádza ku spracúvaniu osobných údajov za účelom evidencie dobrovoľníkov

Okruh dotknutých osôb: fyzické osoby – dobrovoľníci

Zoznam osobných údajov: meno, adresa, rodné číslo, číslo OP, telefónne číslo, email

Právny základ spracúvania osobných údajov: Zákon č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Kategórie príjemcov: Subjekty, ktorým osobitný predpis zveruje právomoc rozhodovať o právach a povinnostiach fyzických osôb (napr. súdy).

Prenos osobných údajov do tretích krajín sa nerealizuje.

Lehoty na vymazanie osobných údajov: 15 rokov

Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania sa neuskutočňuje.

z dôvodu dodržiavania zásady minimalizácie sú všetky Vami poskytnuté osobné údaje nevyhnutnou zákonnou požiadavkou pre naplnenie účelu ich spracúvania

Účel spracúvania osobných údajov v Evidencii účastníkov výletov

V rámci činnosti dochádza ku spracúvaniu osobných údajov za účelom evidencie hostí, ktorí sa prihlásia na výlet

Okruh dotknutých osôb: fyzické osoby – účastníci výletu

Zoznam osobných údajov: Meno a priezvisko, bydlisko, dátum narodenia, telefónne číslo, e-mail

Právny základ spracúvania osobných údajov: Zmluva (Prihláška, Prezenčná listina)

Kategórie príjemcov: Cestovná kancelária (v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia ) – Zmluva

Prenos osobných údajov do tretích krajín sa nerealizuje.

Lehoty na vymazanie osobných údajov: 15 rokov

Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania sa neuskutočňuje.

z dôvodu dodržiavania zásady minimalizácie sú všetky Vami poskytnuté osobné údaje nevyhnutnou zmluvnou požiadavkou pre naplnenie účelu ich spracúvania.


Účel spracúvania osobných údajov v Evidencii účastníkov športových podujatí

V rámci činnosti dochádza ku spracúvaniu osobných údajov za účelom evidencie účastníkov športových podujatí v rámci projektov EYE OPENER S,o.z.

Okruh dotknutých osôb: fyzické osoby – účastníci športových podujatí

Zoznam osobných údajov: Meno, adresa, email. Telefónónne číslo

Právny základ spracúvania osobných údajov: Zmluva (Prihláška, Prezenčná listina)

Kategórie príjemcov: Ubytovacie zariadenie (v rozsahu meno a priezvisko ) – Zmluva

Prenos osobných údajov do tretích krajín sa nerealizuje.

Lehoty na vymazanie osobných údajov: 15 rokov

Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania sa neuskutočňuje.

z dôvodu dodržiavania zásady minimalizácie sú všetky Vami poskytnuté osobné údaje nevyhnutnou zmluvnou požiadavkou pre naplnenie účelu ich spracúvania

Účel spracovania osobných údajov pri zverejňovaní fotografií

V rámci projektov EYE OPENER S, o.z. dochádza k zverejňovaniu fotografií za účelom propagácie činnosti EYE OPENER S, o.z.

Okruh dotknutých osôb: fyzické osoby – klienti, zamestnanci

Zoznam osobných údajov: meno, priezvisko, fotografia

Právny základ spracúvania osobných údajov: Súhlas dotknutej osoby potvrdení zúčastnením sa akcie, workshopu, podujatia organizovaného EYE OPENER S,o.s.

Kategórie príjemcov: Médiá, Partneri EYE OPENER S, o.z. – poskytovatelia finančnej a produktovej podpory

Prenos osobných údajov do tretích krajín sa nerealizuje.

Lehoty na vymazanie osobných údajov: Po dobu trvania súhlasu

Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania sa neuskutočňuje.

Osobné údaje spracovávané na základe súhlasu dotknutej osoby

Ak dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na konkrétny účel. Osobné údaje sú spracovávané po dobu trvania súhlasu alebo na dobu, na ktorú dotknutá osoba udelila súhlas. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním; pred poskytnutím súhlasu musí byť dotknutá osoba o tejto skutočnosti informovaná. Dotknutá osoba môže súhlas odvolať rovnakým spôsobom, akým súhlas udelila

Dotknuté osoby, o ktorých sú spracúvané osobné údaje pre konkrétne vymedzené účely, si môžu uplatniť nasledovné práva:

Právo požadovať prístup k svojim osobným údajom – Právo na opravu osobných údajov – Právo na vymazanie osobných údajov – Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov – Právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov – Právo na prenos svojich osobných údajov – Právo podať sťažnosť dozornému orgánu, t.j. Úradu na ochranu osobných údajov SR

Uvedené práva dotknutej osoby sú bližšie špecifikované v článkoch 15 až 21 Nariadenia. Dotknutá osoba si uvedené práva uplatňuje v súlade s Nariadením a ďalšími príslušnými právnymi predpismi. Voči prevádzkovateľovi si dotknutá osoba môže svoje práva uplatniť prostredníctvom písomnej žiadosti alebo elektronickými prostriedkami. V prípade, že dotknutá osoba požiada o ústne poskytnutie informácií, informácie sa môžu takto poskytnúť za predpokladu, že dotknutá osoba preukázala svoju totožnosť.

EYE OPENER S, o.z. prijalo všetky primerané personálne, organizačné a technické opatrenia za účelom maximálnej ochrany Vašich osobných údajov s cieľom v čo najväčšej miere znížiť riziko ich zneužitia. V zmysle našej povinnosti vyplývajúcej z článku 34 Nariadenia Vám ako dotknutým osobám oznamujeme, že ak nastane situácia, že ako prevádzkovateľ porušíme ochranu Vašich osobných údajov spôsobom, ktorý pravdepodobne povedie k vysokému riziku pre práva a slobody fyzických osôb, bez zbytočného odkladu Vám túto skutočnosť oznámime.

Právne predpisy a s tým súvisiace spôsoby spracovávania Vašich osobných údajov sa môžu meniť. Ak sa tieto zásady rozhodneme aktualizovať, zmeny budú umiestnené v sídle spoločnosti. V prípadoch, kedy má dôjsť k zásadnejšej zmene týchto zásad, alebo v prípade, kedy nám tak uloží zákon, budeme Vás informovať vopred. Žiadame Vás, aby ste si tieto zásady starostlivo prečítali a pri ďalšej komunikácii s nami tieto zásady pravidelne kontrolovali.

Pri realizácii Vašich práv sa na nás obracajte na uvedenú adresu vesmir@eyeopener.info

EYE OPENER S, o.z. fotografuje akcie, ktoré organizuje. Fotografie z týchto akcií uverejňuje na webovom sídle združenia alebo projektov združenia v časti: Galéria, Workshopy, Predstavenie

V prípade, ak si neželáte byť zverejnený na niektorej z fotografií, oznámte nám to písomne na adresu vesmir@eyeopener.info

„Dohľad nad ochranou osobných údajov ( v zmysle § 44 zákona č. 18/2018 Z.z a NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 ) vykonáva v našej spoločnosti ZODPOVEDNÁ OSOBA : p. Dag Palovič , emailový kontakt vesmir@eyeopener.info, na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej spoločnosti.“